Stichting Volendams Museum

De in het jaar 1977 opgerichte Stichting Volendams Museum beheert het Volendams museum in een van de gemeente Edam-Volendam gehuurd beeldbepalend gebouw aan de Zeestraat 41 1131 ZD te Volendam. De stichting is te bereiken onder telefoonnummer 0299 369258. Het emailadres is: info@volendamsmuseum.nl

De stichting staat onder dossiernummer 41234057 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland. Bij de Rijksbelastingdienst is de stichting bekend onder fiscaal nummer 0054.16.176. De stichting is door de Rijksbelastingdienst aangemerkt als culturele ANBI stichting.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: J.J.M. Tol (voorzitter), W.A.J. Schilder (penningmeester), W. Hoogland (secretaris), E.C.A. Jonk (bestuurslid), T.J. Bond (bestuurslid) en E. W. M. Molenaar (bestuurslid).

De doelstelling is het oprichten en in stand houden van een museum en expositieruimte voor alle zaken welke in cultureel, folkloristisch, godsdienstig, oudheidkundig en anderszins betrekking hebben op de Volendammer gemeenschap in verleden, heden en toekomst.

Deze doelstelling wordt bereikt door het jaarlijks organiseren van een thematische tentoonstelling met cultuurhistorische waarde met betrekking tot de Volendammer gemeenschap. Hiertoe behoort onder meer het vertonen van films over de geschiedenis van Volendam vanaf het ontstaan van het dorp tot heden, de eendenhouderij, de visserij, het kerkelijk leven en de ontwikkeling van het toerisme. Als extra attractie is in het museum het befaamde sigarenbandjeshuisje gevestigd. Hierin zijn vele van sigarenbandjes vervaardigde markante plaatsen en gebouwen te bezichtigen.

Om de doelstelling mogelijk te maken wordt getracht het bezoek aan het museum en het sigarenbandjeshuisje te bevorderen. Hiertoe is, naast het maken van reclame middels diverse bronnen en acties, een contract gesloten met een touroperator die dagelijks per bus toeristen naar Volendam vervoert. Omdat dit succesvol blijkt proberen we hier meer touroperators te betrekken.

Er is al geïnvesteerd in het moderniseren van het klimaatsysteem, in de beveiliging van het gebouw en in duurzame verlichting. Het laatste  jaar is er samen met de gemeente Edam-Volendam geïnvesteerd in het isoleren van daken en ramen om zo het gasverbruik te verminderen. Ook is in de winter 2020/2021 de opslagruimte voor de klederdracht drastisch aangepakt. Daarnaast wordt met een groep vrijwilligers gewerkt aan de verdere digitalisering van onze collecties klederdracht en schilderijen. Het is noodzakelijk hiervoor vele voorzieningen te treffen die zeer kostbaar zijn.

Het beheer van het gebouw wordt gevoerd door onze beheerder, Rita Bont. Zij wordt hierbij geholpen door diverse vrijwilligers.

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording wordt verwezen naar separate bijlagen.